Algemene voorwaarden

VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar van ZWEMVERENIGING HOOGLAND loopt van 01 augustus t/m 31 juli.
KENNISMAKEN
In overleg met de coördinator van de desbetreffende afdeling of de trainer(-ster) van de afdeling van uw keuze kunt u ter kennismaking
twee keer gratis trainen. U kunt gebruik maken van de website om uw interesse kenbaar te maken.
AANMELDEN
Indien u besluit lid te worden van ZWEMVERENIGING HOOGLAND, kunt u het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij
de train(st)er of digitaal (fotokopie) aanleveren bij de ledenadministratie
JUNIORLEDEN
Juniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.
SENIORLEDEN
Seniorleden zijn leden, die op 1 januari van het betreffende jaar 16 jaar of ouder zijn.
OPZEGGEN
Eventueel opzeggen van het lidmaatschap van ZWEMVERENIGING HOOGLAND dient voor 1 juli van het lopende verenigingsjaar schriftelijk
bij de ledenadministratie te geschieden. Indien het opzeggen te laat wordt gedaan, dat wil zeggen na 1 juli van het lopende verenigingsjaar,
is minimaal de basiscontributie voor het volgende verenigingsjaar alsnog verschuldigd. Het verschuldige bedrag wordt geïnd conform de
betalingsvoorwaarden - contributiebetaling.
STATUTEN/HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Geen der leden van ZWEMVERENIGING HOOGLAND kan voor enige nalatigheid, onbekendheid met de statuten en het huishoudelijk
reglement van de vereniging voorwenden. Wordt dit voorgewend, dan kan ZWEMVERENIGING HOOGLAND niet aansprakelijk worden
gesteld.
VERZEKERINGEN
ZWEMVERENIGING HOOGLAND kan als lid van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) aanspraak maken op de door de KNZB
collectief afgesloten verzekering (ongevallen-, aansprakelijkheids- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering). Ondanks de genoemde
collectieve verzekeringen, adviseert ZWEMVERENIGING HOOGLAND haar leden om zelf zorg te dragen voor voldoende zekerheid middels het
afsluiten van eigen verzekeringen ten aanzien van onder meer (vervolg-)schade, vermissing, diefstal. ZWEMVERENIGING HOOGLAND is niet
aansprakelijk / kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onder meer (vervolg-)schade, vermissing, diefstal, welke niet onder de dekking
vallen van de door de KNZB collectief afgesloten verzekeringen.

VERENIGINGSREGELS

Uitgangspunten voor sportief en respectvol gedrag:

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn, De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • We hebben altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding en afgevaardigden.
  • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op het gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties ed.
  • We  schelden, treiteren pesten en roddelen niet.
  • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
  • We blijven van elkaars spullen af, we houden het complex en de omgeving schoon.
  • Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
  • We houden ons aan de gedragsregels (download) van onze club.

VERTROUWENSPERSOON

Zwemvereniging Hoogland heeft naast een veiligheidscommissie ook een vertrouwenspersoon, te weten Annette Willigenburg-Klein. U kunt de vertrouwenspersoon één op één per email bereiken op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CONTRIBUTIEBETALING
De basiscontributie, trainingsbijdrage en eventuele overige kosten worden, tenzij anders gekozen bij het aangaan van het lidmaatschap,
geïnd op basis van de door het lid verstrekte machtiging voor automatische incasso in drie termijnen gedurende het verenigingsjaar. Op de
door lid te ontvangen contributie nota staat vermeldt wanneer deze automatische incasso’s geschieden. Met de eerste termijn heeft
ZWEMVERENIGING HOOGLAND het recht minimaal de basiscontributie te innen.Van de leden die geen machtiging voor automatische
incasso hebben verstrekt, wordt verwacht dat zij betalen binnen een één maand na dagtekening van de contributie nota, te voldoen in één
termijn.
BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
In overleg tussen het bestuur en het lid kan het bestuur doen besluiten dat er van bovenstaande incassowijze worden afgeweken.
EERSTE JAAR
In het eerste lidmaatschapsjaar kan, afhankelijk van de aanvangsdatum en/of de aanmelding voor het lidmaatschap, van de eerder
genoemde termijnen worden afgeweken.
WANBETALING
Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de training en/of wedstrijden worden
ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.
INVORDERING
Indien er, na het verzenden van een herinnering en het (aangetekend) verzenden van een aanmaning, binnen een redelijke termijn nog
geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande vordering via een
gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn.
TOT SLOT
Nadere informatie is te vinden op www.zvhoogland.nl of aan te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.