Contributiesoort EUR per jaar Toelichting
Verenigingscontributie 79,00 Dit is de contributie die van toepassing is op alle leden. ZVH dekt hiermee haar algemene kosten en zorgt dat de vereniging operationeel is.
Inschrijfkosten 0,00 Kosten om je in te schrijven bij vereniging ZV Hoogland
KNZB lidmaatschap 19,00 Lidmaatschap van de KNZB is verplicht. De kosten van de KNZB worden hieruit betaald en ook een collectieve verzekering voor ongevallen- en aansprakelijkheid.
Startvergunning onder 12 jaar 2,00 Ook jonge leden die deelnemen aan wedstrijden, dienen over een KNZB startvergunning te beschikken. De kosten zijn bij het KNZB lidmaatschap inbegrepen.
Startvergunning vanaf 12 jaar 37,50 Leden die deelnemen aan wedstrijden, dienen over een KNZB startvergunning te beschikken. De vereniging belast deze kosten door aan de leden.
Trainingsbijdrage   De trainingsbijdrage is voor het gebruik van de zwembaden, materialen en een vergoeding voor de trainers. De bijdrage is gebaseerd op het aantal keren dat per week wordt gezwommen.
1 maal per week 115,50 Geldt voor Wedstrijdzwemmers, Masters en ook voor Aquafun, Sterrenplan,Trimzwemmen.
2 maal per week 227,00 Geldt voor Wedstrijdzwemmers, Masters en ook voor Aquafun (plus).
3 maal per week 328,00 Geldt voor Wedstrijdzwemmers en Masters
4 maal per week 420,00 Geldt voor Wedstrijdzwemmers en Masters
Onbeperkt 498,50 Geldt voor Wedstrijdzwemmers en Masters
Vrijwilligerspremie 40,00 Tegemoetkoming van leden die geen vrijwilligerswerk doen. Wordt bij de laatste incassotermijn geind indien het lid (of ouders/verzorgers) geen vrijwilligerswerk hebben gedaan.
Overige kosten   Kosten voor wedstrijden worden afzonderlijk in rekening gebracht. Hiervoor heeft de vereniging een zogenaamde startgeldrekening. Op deze bankrekening storten leden een voorschot waarvan de kosten per lid worden afgetrokken.

Zwemkleding, badmusten, zwembrillen e.d. zijn voor eigen rekening.

Voor sommige evenementen van de club zoals de jaarlijkse BBQ geldt een eigen bijdrage.


AANMELDING EN OPZEGGING
Het seizoen loopt van september t/m juni.
Als je lid wordt in sept - dec betaal je 10/10 van verenigingscontributie en trainingsbijdrage
Als je lid wordt in jan-mrt betaal je 6/10 van verenigingscontributie en trainingsbijdrage
Als je lid wordt in april-jun betaal je 3/10 van verenigingscontributie en trainingsbijdrage
Als je gedurende het jaar je lidmaatschap opzegt krijg je alleen de nog resterende trainingsbijdrage terug. Hetzelfde geldt ook voor verhoging en verlaging van trainingsuren gedurende het jaar. KNZB lidmaatschap en startvergunning zijn altijd volledig verschuldigd.

HERINNERINGEN EN AANMANINGEN
Het sturen van herinneringen en het aanmanen van leden kost veel tijd en energie. Voor elke herinnering of aanmaning wordt daarom EUR 5,= administratiekosten in rekening gebracht.

CONTRIBUTIEBETALING
De verenigingscontributie, trainingsbijdrage en eventuele overige kosten worden, tenzij anders gekozen bij het aangaan van het lidmaatschap, geïnd op basis van de door het lid verstrekte machtiging voor automatische incasso in drie termijnen gedurende het verenigingsjaar. Op de door lid te ontvangen contributie nota staat vermeldt wanneer deze automatische incasso’s geschieden. Met de eerste termijn heeft ZWEMVERENIGING HOOGLAND het recht minimaal de verenigingscontributie en KNZB bijdragen te innen. Van de leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben verstrekt, wordt verwacht dat zij betalen binnen een één maand na dagtekening van de contributie nota, te voldoen in één jaartermijn.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN
In overleg tussen het bestuur en het lid kan het bestuur doen besluiten dat er van bovenstaande incassowijze worden afgeweken.

EERSTE JAAR
In het eerste lidmaatschapsjaar kan, afhankelijk van de aanvangsdatum en/of de aanmelding voor het lidmaatschap, van de eerder genoemde termijnen worden afgeweken.

WANBETALING
Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen, kan het betreffende lid de toegang tot de training en/of wedstrijden worden ontzegd totdat aan de verplichtingen is voldaan.

INVORDERING
Indien er, na het verzenden van een herinnering en het (aangetekend) verzenden van een aanmaning, binnen een redelijke termijn nog geen betaling heeft plaatsgevonden, zal worden overgegaan tot het incasseren van de openstaande vordering via een gerechtsdeurwaarder, waarbij de incassokosten voor rekening van de wanbetaler zijn.

DISCLAIMER
* De verenigingstatuten zijn van toepassing, waarin onder meer alle rechten en plichten ten aanzien van het verenigingslidmaatschap zijn vastgelegd;
* Contributie en de daarbij behorende (betalings-) voorwaarden worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de Algemene Ledenvergadering en/of inflatiecorrectie;
* "Contributie 2017/2018" is vastgesteld per 11/10/2017 en is met terugwerkende kracht per 01/08/2017 van toepassing tot en met tenminste 31/07/2018, tenzij de Algemene Ledenvergadering (tussentijds) anders besluit.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.